10 načina kako platiti manje poreza na dobit - Fiscalis

21 studenoga, 2022

Ovo je uvijek aktualno pitanje koje se pita većina poduzetnika i to najčešće na kraju poslovne godine.

Iako bi o optimizaciji porezne obveze trebali razmišljati tijekom cijele godine, još nije kasno za primjenu zakonom dozvoljenih metoda koje u konačnici dovode do nižeg poreza na dobit.

Dobro poznavanje poreznih olakšica i oslobođenja temelj je kvalitetnog poreznog planiranja koje omogućuje porezne uštede.

U nastavku navodimo 10 poslovnih događaja i odluka koje možete donijeti kako biste utjecali na vaš rezultat na kraju godine i platili manje poreza na dobit.

 

1. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

 

Česta pojava je da poduzetnici imaju potraživanja od kupaca za koje je vrlo izvjesno da ih neće moći naplatiti. Vrijednosno usklađenje takvih nenaplativih potraživanja od kupaca ne samo da je obavezno prema standardima financijskog izvještavanja već direktno utječe na plaćanje manje poreza na dobit time što postaju rashod razdoblja.

Pri tome, kako bi rashodi od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca bili porezno priznati u godini u kojoj se evidentiraju, četiri uvjeta moraju biti ispunjena:

 • potraživanja su u poslovnim knjigama evidentirana kao prihod;
 • za potraživanja nije nastupila zastara;
 • od dospijeća potraživanja pa do kraja poreznog razdoblja prošlo je više od 60 dana;
 • potraživanja nisu naplaćena do 15-og dana prije dana podnošenja prijave poreza na dobit.

Ukoliko do trenutka nastupa zastare za nanaplaćeno potraživanje poduzetnik nije poduzeo sve radnje za osiguranje naplate duga (tužba, ovrha, prijava u stečajnu masu), morati će za iznos prethodno priznatog rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja uvećati osnovicu za oporezivanje porezom na dobit.

Iznimno, neka potraživanja možete porezno priznato otpisati čak i ako niste poduzeli sve radnje za naplatu duga. U tom slučaju ovi uvjeti moraju biti zadovoljeni:

 • Potraživanje je zastarjelo
 • Potraživanje je prema nepovezanim osobama
 • Ne prelazi iznos od 5.000 kn po pojedinom dužniku i u jednom poreznom razdoblju

 

2. Korištenje ubrzanih amortizacijskih stopa

 

Nabavljena materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina podliježu obračunu amortizacije. Procijenjeni vijek upotrebe određene imovine određuje amortizacijsku stopu, a da bi trošak amortizacije bio porezno priznat, čl. 12. Zakona o porezu na dobit propisuje maksimalne godišnje amortizacijske stope za pojedine grupe imovine.

Međutim, istim člankom Zakona propisano je i da se navedene stope mogu udvostručiti (tzv. ubrzana amortizacija). To bi značilo da npr. ako koristite redovnu godišnju amortizacijsku stopu od 50% za računala, istu možete povećati i do 100%. Na taj način se troškovi amortizacije povećavaju što u konačnici znači da ćete platiti manje poreza na dobit.

Bitno je za naglasiti da se odluka o povećanju amortizacijskih stopa ne bi trebala donositi proizvoljno, već ona mora biti ekonomski opravdana. Odnosno imovina koja se ubrzano amortizira zaista mora biti intenzivnije korištena nego u ranijim razdobljima i zbog toga s procijenjenim kraćim vijekom trajanja.

 

3. Ulaganje u obrazovanje zaposlenika

 

Ovo je možda i najbolji način za smanjenje poreza na dobit. Ulaganjem u obrazovanje i edukaciju radnika poduzetnici ostvaruju dodanu vrijednost za tvrtku i za svog zaposlenika. Osim što su takvi troškovi porezno priznati rashod, isti predstavljaju i poreznu olakšicu za poduzetnika te dodatno umanjuju poreznu osnovicu i do 80% opravdanih troškova nastalih u svrhu obrazovanja radnika.

To bi značilo da se troškovi obrazovanja radnika priznaju dva puta, jednom kao redovni trošak a drugi put kao potpora u vidu dodatnog smanjenja osnovice poreza na dobit pa time i manjeg poreza na dobit.

Visina porezne olakšice propisana je Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te ovisi o vrsti obrazovanja (opće ili posebno), veličini poduzetnika (mali, srednji, veliki) i o geografskom položaju (regiji u RH).

U opravdane troškove obrazovanja ulaze: školarina, seminari, tečajevi, kongresi, specijalizacije, troškovi predavača i instruktora, troškovi literature te čak i troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza osoba koje se educiraju.

 

4. Neoporezive isplate

 

Neoporezive isplate su svakom poslodavcu atraktivne. Prvi razlog je dodatno nagrađivanje i stimuliranje radnika bez obveze obračuna poreza i doprinosa. Najčešći neporezivi primitci koje poslodavci isplaćuju su božićnica, nagrada za rad, nadoknada troškova prehrane.

Drugi je mogućnost isplate istih i samim vlasnicima pri čemu isplaćeni iznosi ne podliježu oporezivanju što nije slučaj kod isplate dobiti vlasnicima. Istovremeno, neoporezive isplate povećavaju troškove poduzeća što za posljedicu ima plaćanje manje poreza na dobit.

Važno je znati da se takve isplate odnose samo na zaposlenike pa ukoliko ste vlasnik, ali niste zaposleni u svojoj firmi, ne možete koristiti neoporezive isplate.

Cijeli popis i iznose neoporezivih isplata možete naći ovdje i ovdje.

 

5. Rezerviranja za očekivane buduće troškove

 

Rezerviranja budućih troškova je rijetkost kod mikro i malih poduzetnika, ali kod srednjih i velikih je redovna praksa. Budući troškovi poslovanja koje možete rezervirati i priznati kao trošak u tekućoj godini sukladno Zakonu o porezu na dobit odnose se na otpremnine (u skladu s planom restrukturiranja), troškove u jamstvenim rokovima (troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima na prodaju svojih proizvoda), troškove po započetim sudskim sporovima (troškovi spora koji je pokrenut protiv društva i za koji je izvjesno da će doći do odljeva novca) i troškove neiskorištenih godišnjih odmora.

Rezervacijom tih troškova povećavaju se ukupni rashodi, a time se smanjuje porez na dobit.

Svakako, za svaki od navedenih rezervacija postoje određeni uvjeti da bi isti bili porezno priznati trošak.

Potrebno je napomenuti da se svi rezervirani troškovi, ako u zadanom vremenu nisu iskorišteni, prebacuju se u prihode te podižu osnovicu poreza na dobit u narednom razdoblju.

 

6. Najam vlastite opreme ili prostora

 

Imate opremu koju možete koristiti za poslovanje ili prostor koji može poslužiti kao, na primjer, skladište ili ured? Ako imate, možete ih iznajmiti svojoj firmi jer ćete uštedjeti. Sasvim je legalno i opravdano kao vlasnik iznajmiti prostor ili opremu svojoj firmi, naravno, pod uvjetom da se ista zaista i koristiti za obavljanje djelatnosti . Na ovaj način možete povećati trošak poduzeća, smanjiti porez na dobit, a  pri tom sebi isplatiti sredstva za korištenje prostora i/ili opreme. Iako je i u slučaju iznajmljivanja opreme/prostora firmi, vlasnik u obvezi platiti porez na dohodak od imovine po stopi od 10%, još uvijek ćete proći povoljnije.

 

7. Pasivna vremenska razgraničenja

 

Nerijetko se u poslovanju dogode poslovne transakcije koje započnu u jednom obračunskom razdoblju (godini), a završavaju u sljedećim razdobljima. Uporabom vremenskih razgraničenja cilj je razgraničiti takve transkacije te evidentirati prihode i rashode u onoj godini na koju se ona stvarno i odnose.

Pasivna vremenska razgraničenja odnose se na odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja.

Odgođeno plaćanje troškova odnosi se na one troškove koji su nastali do 31. prosinca tekuće godine, a za koje nisu stigli računi. Tipičan primjer su troškovi energije, najma i sl. Iako računi nisu zaprimljeni te troškove trebalo bi knjižiti na trošak razdoblja na koje se odnose, dakle u tekuću godinu. U suprotnom, troškovi vaše firme će biti podcijenjeni, rezultat precijenjen te ćete platiti više poreza na dobit nego što treba.

Prihod budućeg razdoblja podrazumijeva unaprijed fakturirane prihode (prihodi naplaćeni ili obračunati u tekućem razdoblju) koji će zapravo nastati u budućnosti. Npr. pružili ste uslugu savjetovanja koja će trajati od prosinca pa sve do veljače iduće godine i izdali račun na 30.000 kn plus PDV.  Kako ne biste precijenili svoj rezultat i platili više poreza na dobit nego što treba ispravno bi bilo priznati kao prihod samo trećinu iznosa koji se odnosi na usluge obavljene u prosincu, dok ostatak predstavlja prihod budućeg razdoblja.

Potrebno je naglasiti kako je uporaba pasivnih vremenskih razgraničenja propisana računovodstvenim standardima, a nerijetko njihovom pravilnom provedbom možete uštedjeti značajne iznose poreza na dobit.

 

8. Potpore radi poticanja ulaganja

 

Planirate li skore investicije u minimalnom iznosu od 50.000,00 eura (vrijedi za mikropoduzetnike) i pritom planirate zaposliti najmanje tri osobe u roku od godine dana od početka investicije, prema Zakonu o poticanju ulaganja možete smanjiti stopu poreza na dobit i to za čak 50% na razdoblje od 5 godina. Ostali poduzetnici (mali, srednji i veliki) imaju drugačije uvjete po pitanju minimalnih ulaganja i broja novozaposlenih osoba, a ovisno o iznosu ulaganja mogu propisanu poreznu svotu smanjiti i do 100% kroz dulje razdoblje korištenja potpore.

Ove potpore se odnose na održive tehnološki napredne projekte ulaganja unutar:

 • proizvodno-prerađivačkih aktivnosti,
 • razvojno-inovacijskih aktivnosti,
 • aktivnostima poslovne podrške,
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti

 

9. Potpomognuta područja

 

Ako obavljate djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području grada Vukovara, imate više od 5 zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutom području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, odnosno na području Grada Vukovara, oslobođeni ste od plaćanja poreza na dobit.

Pod istim uvjetima zapošljavanja i boravišta radnika, ako obavljate djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, obračunavate porez na dobit po stopi koja je 50 % niža od propisane stope.

Područja koja spadaju pod u I. skupinu po stupnju razvijenosti možete naći ovdje.

 

10. Gubitak prethodnog razdoblja

 

Gubitak poslovanja svakako nije nešto poželjno, no isti može umanjiti poreznu osnovicu u godini (ili više njih) u kojoj ostvarite dobit. Ostvareni gubitak može se iskoristiti narednih 5 godina od nastanka ili sve dok ga ne pokrijemo s dobitkom.

Uzmimo za primjer da ste prošle godine ostvarili gubitak poslovanja od 20.000 kn, a ovu godinu imate 30.000 kn dobiti prije oporezivanja. Obzirom da gubitak možete iskoristiti, osnovica za oporezivanje u ovoj godini će biti 10.000 kn umjesto 30.000 kn te samim time plaćate manje poreza na dobit.

 

___________________________

Želite više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.