Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

25 listopada, 2021

Kada dolazi do isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor?

Kod prestanka ugovora o radu svaki radnik ima pravo na korištenje godišnjeg odmora koji mu pripada do trenutka prestanka radnog odnosa, a obveza poslodavca je da mu omogući korištenje istog.

Međutim, često se dešava da zbog nekih objektivnih okolnosti poput kratkog otkaznog roka ili organizacije rada radnik prije prestanka radnog odnosa nije uspio iskoristiti sav godišnji odmor na koji ima pravo. U tom slučaju, poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora (čl. 82. Zakona o radu). Ova obveza za poslodavca nastaje bez obzira na način prestanka ugovora o radu.

Naknadu za neiskorišteni godišnji odmor poslodavac može isplatiti radniku samo u slučaju prestanka radnog odnosa i ako radnik nije mogao iskoristiti sav godišnji odmor koji mu pripada.

Kako se određuje naknada?

Visina naknade za neiskorišteni godišnji odmor trebala bi se utvrđivati jednako kao i naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Visinu naknade poslodavac utvrđuje primjenom nekog od izvora radnikova prava, a ista ne može biti niža od prosjeka zadnje tri mjesečne plaće koje je radnik primio.

U prosjek plaće pored osnovne plaće ulaze i sva druga primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad, npr. stimulacije i dodaci na plaću.

Dakle, za izračun naknade trebamo prosjek iznosa zadnje tri plaće radnika, prosječan broj radnih sati u zadnja tri mjeseca rada te broj dana, odnosno sati neiskorištenog godišnjeg odmora.

 

Formula za izračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor:

izračun naknade za go

Da li je naknada za neiskorišteni godišnji odmor neoporeziva?

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor smatra se primitkom od nesamostalnog rada (plaćom) te se na istu trebaju obračunati doprinosi, porez i prirez.

Ako poslodavac zapošljava radnike za koje koristi neku od olakšica sukladno Zakonu o doprinosima, npr. oslobođenje od doprinosa na plaću za radnike mlađe od 30 godina, za isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor neće moći koristiti tu pogodnost.

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor ne smatra se osnovnom plaćom radnika te stoga na istu poslodavac mora obračunati i platiti i doprinose na plaću.

Imajući to na umu, u slučaju raskida radnog odnosa sa radnikom za kojeg poslodavac koristi oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću, svakako je za poslodavca isplativije radnika uputiti na korištenje godišnjeg odmora umjesto mu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

 

Može li poslodavac radniku kojem ne prestaje radni odnos isplatiti naknadu za godišnji odmor umjesto mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora?

 Iako ne dolazi do prestanka radnog odnosa, zna se desiti da radnik i poslodavac dođu na ideju da se dogovore da se radnik odrekne svog prava na korištenje godišnjeg odmora, a da mu poslodavac zauzvrat isplati novčanu naknadu.

Takav scenarij, odnosno postupak poslodavca prema odredbama Zakona o radu (čl. 80.) bi bio ništetan te kategoriziran kao najteži prekršaj poslodavca koji može rezultirati novčanom kaznom u visini i do 100.000,00 kn.

Prema tome, poslodavac ne smije radniku isplatiti naknadu za godišnji odmor umjesto mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora, čak ni kada bi radnik to izričito zahtijevao.

Iznimno, kako je već navedeno, radniku se može isplatiti novčana naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora samo u slučaju kada radniku prestaje radni odnos, a radnik nije uspio iskoristiti sav godišnji odmor na koji ima pravo.

 

 

_____________________________

Želite više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

 

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.