Neoporezive isplate radnicima: Koje su, koliko iznose i kako se mogu isplatiti? Fiscalis

2 prosinca, 2020

Koje sve neoporezive isplate radnicima možete koristiti u svojem poslovanju? Koliko iznose novčani iznosi koji se mogu isplatiti kroz neoporezive isplate radnicima i kako ih pravilno koristiti?

Uz isplatu redovite ugovorene plaće, poslodavci imaju mogućnost dodatnog nagrađivanja radnika kroz isplatu neoporezivih nagrada, naknada, potpora i primitaka – do iznosa koji su propisani čl.7. st.2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN br. 10/17 – 74/20).

Uzimajući u obzir da propisima o porezu na dohodak nije propisana obveza isplate neoporezivih primitaka poslodavac ima pravo odlučiti hoće li i u kojem iznosu isplaćivati navedene primitke. Također, istima nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu neoporezivih primitaka svim svojim radnicima niti da moraju biti isplaćeni u jednakim iznosima.

Prava radnika na navedene primitke proizlaze iz izvora radnog prava (kolektivnih ugovora, pravilnik o radu, ugovora o radu i dr.) odnosno propisa kojima se uređuje radni odnos.

Kako se radi o neoporezivim isplatama upravo je ovaj oblik stimulacije radnika, za sve uključene strane, najisplativiji, jer izjednačava trošak plaće za poslodavca s primicima koji će doći do radnika.

Vezano za sam način isplate neoporezivih primitaka radnicima, poslodavac treba imati na umu da se sve naknade mogu isplatiti u gotovom novcu osim sljedećih naknada: darovanja u novcu za zdravstvene potrebe, novčane nagrade za radne rezultate, novčana naknada za troškove prehrane radnika, naknada troška redovne skrbi djece radnika i trošak smještaja radnika.

U nastavku donosimo detaljan pregled i iznose neoporezivih isplata radnicima.

Potpore zbog bolovanja i smrti
Potpora zbog invalidnosti radnikado 2.500 kuna godišnje
Potpora za slučaj smrti radnikado 7.500 kuna godišnje (osim jednokratnih potpora koje poslodavci isplaćuju djeci radnika koje su neoporezive u ukupnom iznosu)
Jednokratna potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnikado 3.000 kuna
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana (ne mora biti u istoj kalendarskoj godini)do 2.500 kuna godišnje
Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanjado 1.750 kuna mjesečno
Prigodne nagrade
Prigodne nagrade (božićnica, naknade za godišnji odmor i sl.)do 3.000 kuna godišnje
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)do 5.000 kuna godišnje
Jubilarne nagrade
Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog stažado 1.500 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog stažado 2.000 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog stažado 2.500 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog stažado 3.000 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog stažado 3.500 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog stažado 4.000 kuna godišnje
Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog stažado 5.000 kuna godišnje
Otpremnine
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinudo 8.000 kuna
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanih otkaza prema zakonu kojim se uređuje radni odnosdo 6.500 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolestido 8.000 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
Darovi
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starostido 600 kuna godišnje
Dar u naravido 600 kuna godišnje
Potpore za novorođenčedo 10.000 kuna
Dnevnice, troškovi službenog puta i prijevoz
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km)do 200 kuna
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno (za udaljenost najmanje 30 km)do 100 kuna
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km) kad je podmiren jedan obrokdo 140 kuna
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (za udaljenost najmanje 30 km) kad je podmirena dva obrokado 80 kuna
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvudo iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna
Pomorski dodatakdo 250 kuna dnevno
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbedo 400 kuna dnevno
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
Naknade troškova noćenja na službenom putovanjuu visini stvarnih izdataka
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozomu visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhedo 2,00 kune po prijeđenom kilometru
Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EUza dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU
Naknade za odvojeni život od obiteljido 1.750 kuna mjesečno
Troškovi prehrane i smještaja
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000 kuna godišnje (nije potrebno pravdati utrošak)
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo 12.000 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremenau visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnikado visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizamdo 2.500 kuna godišnje
Naknade za zdravstvene potrebe, obrazovanje i ostale naknade
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranjado 500 kn mjesečno
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog
osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije
do 2.500 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe u visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdataka
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicimado visine stvarnih izdataka
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavcado visine stvarnih izdataka

 

_____________________________

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte nas ovdje.

_____________________________

 

KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
KONTAKTKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
karta hrvatske linije fiscalis zagreb hrvatska - Copy
Zagreb, Hrvatska
Ul. Damira Tomljanovića Gavrana 11
PRATITE NASFiscalis na mrežama
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima

Copyright by Fiscalis. Sva prava pridržana.

Copyright by Fiscalis. All rights reserved.